Raportowanie informacji o schematach podatkowych (MDR) – cz. III

1. Sankcje

1. Odpowiedzialność karnoskarbowa
Karze grzywny do 720 stawek dziennych podlega podmiot, który m.in. nie dopełnia obowiązków informacyjnych związanych z raportowaniem schematów, wykonuje obowiązki informacyjne po terminie, nie informuje pisemnie podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, o tym, że nie przekaże informacji o schemacie podatkowym lub robi to po terminie.
Kara grzywny waha się w granicach: od 750 zł do 21.600.000 zł.
W przypadku posługiwania się unieważnionym numerem NSP sprawca podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
Stawka dzienna waha się w granicach: od 75 zł do 30.000 zł

2. Odpowiedzialność na podstawie Ordynacji podatkowej
Niedopełniania obowiązków związanych z wprowadzeniem procedury wewnętrznej:
❖ kara za niedopełnienie obowiązku wprowadzenia procedury wewnętrznej w wysokości nie większej niż 2 000 000 zł,
❖ kara za niedopełnienie obowiązku wprowadzenia procedury wewnętrznej, w przypadku gdy przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązku z zakresu MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, w wysokości nie większej niż 10 000 000 zł.

3. Odpowiedzialność karna
Informacja MDR-3 składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę, która zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej

 

1. Jak przygotować się do zmian?

Jakie kroki powinny podjąć podmioty zobowiązane do raportowania schematów?

Proponowane przepisy wprowadzają szereg istotnych zmian z punktu widzenia wszystkich podmiotów, które mogą być potencjalnie zobligowane do składania informacji o schematach podatkowych.
Z jednej strony, przyznają organom podatkowym dodatkowe narzędzie zapobiegające optymalizacji, z drugiej wprowadzają dotkliwe sankcje za niedopełnienie tych obowiązków przez podatników.
W związku z obowiązującymi przepisami, podatnicy powinni:
1. Przeprowadzić wewnętrzne szkolenia informacyjne w zakresie raportowania MDR.
2. Przeprowadzić audyt transakcji, pozwalający na zidentyfikowanie potencjalnych schematów.
3. Opracować procedury wewnętrzne ułatwiające identyfikację i raportowanie schematów.
4. Na bieżąco monitorować dokonywane transakcje i przeprowadzać ich ocenę.
5. W przypadku identyfikacji schematu podatkowego, dokonać jego zgłoszenia w odpowiedniej formie i terminie.

 

Jeśli chcesz pobrać pełną treść broszury kliknij tutaj.

Anna Kubicz
Anna Kubicz
anna.kubicz@ltca.pl

Doradca podatkowy, Partner LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania systemów compliance, restrukturyzacji biznesowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Anna Kubicz jest doświadczonym wykładowcą na szkoleniach i kursach prawnych i podatkowych w szczególności z zakresu cen transferowych oraz compliance. Dodatkowo, regularnie publikuje w prasie branżowej oraz na portalach poświęconych tematyce podatków.