Podatek

u źródła

Zagadnienia dotyczące obowiązku poboru podatku u źródła (WHT) coraz częściej stanowią przedmiot weryfikacji ze strony organów podatkowych i stwarzają problemy po stronie polskich przedsiębiorców, pełniących w tym zakresie rolę płatników.

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie rozliczania transakcji zagranicznych z perspektywy podatków dochodowych, obejmujące w szczególności doradztwo dotyczące prawidłowości postępowania w zakresie poboru podatku u źródła.

Podatek u źródła - LTCA Compliance
Podatek u źródła - LTCA Compliance

Dodatkowo, nasze usługi obejmują pełne wsparcie płatników w zakresie nowych regulacji, które obowiązują od 1 stycznia (oraz od 1 lipca) 2019 r. W tym aspekcie, wspieramy naszych Klientów w identyfikacji transakcji podlegających opodatkowaniu, weryfikacji stawek podatku, doradzamy w zakresie prawidłowości postępowania przy poborze podatku, jak również przygotowujemy dokumentację niezbędną dla rozliczenia podatku według nowych zasad (poczynając od procedur należytej staranności poprzez wnioski o wydanie opinii organów podatkowych i oświadczenia płatników aż sporządzenie wniosku o zwrot podatku) Dodatkowo oferujemy prowadzenie szkoleń z zakresu WHT oraz  reprezentację w postępowaniach podatkowych i sądowych.

poznaj nasze usługi

Podatek u źródła

audyt

Audyt z zakresu podatku u źródła ma na celu zweryfikowanie obecnych zasad poboru podatku u źródła, w szczególności pod kątem:

 • zakresu wypłacanych należności (w aspekcie podlegania / niepodlegania opodatkowaniu WHT);
 • prawidłowości stosowanych wyłączeń z podatku oraz stawek podatku (w szczególności stawek obniżonych);
 • weryfikacji dokumentów źródłowych (w szczególności umów oraz certyfikatów rezydencji);
 • uprawnień do korzystania ze zwolnień z podatku w zakresie zwolnień dla dywidend oraz odsetek i należności licencyjnych (w szczególności w zakresie spełnienia warunków do korzystania ze zwolnień oraz prawidłowości posiadanych dokumentów – certyfikatów rezydencji oraz oświadczeń).

Przeprowadzenie audytu opiera się o analizę przedstawionych informacji i dokumentów źródłowych oraz bezpośrednich ustaleniach z osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia w zakresie podatku u źródła.

Z przeprowadzonego audytu sporządzany jest raport obejmujący wskazanie wszystkich badanych obszarów wraz z określeniem zakresu zidentyfikowanych ryzyk, stopniem ich istotności oraz rekomendacjami odnośnie dalszego trybu postępowania.

Raport z audytu obejmuje ponadto zalecenia odnośnie trybu poboru podatku w aspekcie zmian od 1 stycznia 2019 r., w tym w szczególności w zakresie zachowania należytej staranności, weryfikacji statusu beneficial owner, ewentualnego złożenia oświadczenia płatnika oraz ewentualnego złożenia wniosku o opinię Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podatek u źródła

procedury

Kancelaria opracowuje kompleksowe procedury poboru podatku u źródła, obejmujące w szczególności:

 • zasady postępowania przy poborze podatku (weryfikacja należności / stawek);
 • zasady weryfikacji kontrahentów (zakres dokumentacji wymaganej od kontrahentów / zasady weryfikacji beneficial owner);
 • zasady oceny i weryfikacji warunków stosowania zwolnień / stawek obniżonych;
 • checklist, która powinna być wypełniana w stosunku do wypłacanych należności i kontrahentów;
 • zasady obiegu informacji i dokumentów oraz podziału kompetencji i obowiązków w zakresie WHT.

Dodatkowo, w ramach procedur, Kancelaria przygotuje wzory dokumentów, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zasad poboru podatku.

Procedury mają na celu wypracowanie jednego standardu poboru podatku u źródła, jak również mają służyć wykazaniu dochowania przez Spółkę tzw. należytej staranności, zgodnie z zasadami, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Wnioski o wydanie

opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego

W przypadku dokonywania wypłat zwolnionych z podatku u źródła, tj. wypłat dla podmiotów powiązanych (dywidendy / odsetki i należności licencyjne), Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie przygotowania wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczącego wydania opinii w zakresie niepobierania podatku w odniesieniu do ww. wypłat.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • przygotowanie kompletnej listy wymaganych informacji i dokumentów;
 • wsparcie w zakresie konsultacji z podmiotami zagranicznymi odnośnie wymaganych informacji i dokumentów;
 • przygotowanie wzorów dokumentów dla płatnika i spółek zagranicznych;
 • wsparcie w zakresie weryfikacji statusu podmiotu zagranicznego jako tzw. beneficial owner;
 • przygotowanie i złożenie wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego;
 • reprezentacja w postępowaniu wywołanym złożeniem wniosku.

Dodatkowo, Kancelaria oferuje kompleksową obsługę analizy i przygotowania oświadczeń płatników w zakresie niepobierania podatku, zgodnie przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r.

Mając na uwadze, że złożenie oświadczenia może generować ryzyko po stronie całego zarządu płatnika, jak również może prowadzić do nałożenia na Spółkę dodatkowych sankcji na gruncie Ordynacji Podatkowej, realizacja prac na tym etapie zawsze będzie poprzedzona analizą ryzyk po stronie zarządu oraz Spółki.

Podatek u źródła

bieżące wsparcie i reprezentacja w postępowaniach

W tym zakresie, Kancelaria oferuje bieżące wsparcie w zakresie rozliczania podatku u źródła, obejmujące w szczególności:

 • bieżące doradztwo i wsparcie w zakresie poboru podatku od wypłacanych należności;
 • przygotowywanie / weryfikację umów z kontrahentami, w pod kątem oceny ryzyk w zakresie WHT, w tym w szczególności w aspekcie prawidłowości zapisów o poborze podatku u źródła oraz tzw. klauzuli gross up;
 • bieżącą weryfikację otrzymywanych certyfikatów rezydencji, oświadczeń od kontrahentów zagranicznych oraz innych dokumentów;
 • wsparcie w zakresie pozyskiwania certyfikatów rezydencji kontrahentów zagranicznych.

Dodatkowo, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo – administracyjnych w sprawach dotyczących podatku u źródła.

Obsługa procedury

zwrotu podatku

W przypadku pobrania podatku przez płatnika (według nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.), Kancelaria oferuje kompleksową obsługę procedury zwrotu podatku, obejmującą przygotowanie wniosku ze wszystkimi załącznikami oraz wsparcie podatników zagranicznych (lub płatników polskich) w postępowaniu wywołanym wnioskiem.

Realizacja prac na tym etapie, poprzedzona jest wsparciem w zakresie przygotowania i pozyskania niezbędnej dokumentacji, która jest podstawą do złożenia wniosku.

Podatek u źródła

szolenia

Eksperci Kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących WHT. Szkolenia są organizowane zarówno w formie otwartej, jak i mogą być prowadzone jako szkolenia zamknięte u naszych Klientów.

Napisz

do nas