Audyt

Compliance

Audyt z zakresu compliance służy weryfikacji obecnych procesów zachodzących w jednostce pod kątem określenia ryzyk oraz obszarów, które powinny zostać objęte systemem compliance.

Kancelaria oferuje usługi przeprowadzenia kompleksowego audytu dotychczasowych procedur i procesów wewnętrznych w spółce, związanych z identyfikacją obszarów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy, które są najbardziej narażone na ryzyko braku zgodności.

Pomagamy ocenić stopień ryzyk występujących w działalności przedsiębiorcy przy wykorzystaniu metod szacowania ryzyka.

Audyt przeprowadzany jest na podstawie analizy przedstawionych dokumentów oraz bezpośrednich rozmów i ustaleń z osobami odpowiedzialnymi w danym podmiocie.

poznaj nasze usługi

Analiza struktury

i specyfiki działalności

Kancelaria dokonuje kompleksowej analizy struktury organizacyjnej i zarządczej spółki z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz branży i rynku, na którym prowadzona jest działalność. Analiza ma na celu ustalenie obszarów, które powinny zostać objęte procedurami compliance.

W ramach przeprowadzanej analizy, szczególną uwagę zwracamy na możliwość ponoszenia przez spółki ryzyka odpowiedzialności karnej na podstawie nowych przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz projektowanej nowelizacji kodeksu karno-skarbowego.

Wstępna analiza

procesów i procedur

Kancelaria analizuje procesy zachodzące w spółce, zarówno w aspekcie wewnętrznym (np. podział kompetencji, zakres odpowiedzialności), jak i w aspekcie zewnętrznym (np. zasady postępowania przy zawieraniu umów).

Kancelaria weryfikuje, czy w spółce istnieją procedury wewnętrzne w zakresie compliance, jak również dokonuje ich oceny z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa oraz praktyką rynkową w obszarze compliance.

Przeprowadzając wstępną analizę Kancelaria uwzględnia przede wszystkim nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz dokonuje oceny obowiązujących procesów i procedur pod kątem zachowania przez spółki należytej staranności wymaganej ustawą.

Ocena

ryzyk

Wdrożenie systemu compliancemusi być każdorazowo poprzedzone identyfikacją obszarów zagrożonych ryzykiem braku zgodności. Kancelaria LTCA oferuje usług związane z identyfikacją obszarów w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy, które są najbardziej narażone na ryzyka, w tym w szczególności na ryzyko niedochowania należytej staranności w bieżącej działalności spółki, ponoszenia odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz kodeksu krano-skarbowego.Przeprowadzana przez nas analiza ryzyka oparta jest o wytyczne zawarte w normach ISO 9001; ISO 31000, ISO 19600 i uwzględnia miejsce, specyfikę oraz branżę, w której przedsiębiorca prowadzi działalność.

Raport

końcowy

Z przeprowadzonego audytu sporządzany jest raport obejmujący wskazanie wszystkich badanych obszarów wraz z określeniem zakresu zidentyfikowanych ryzyk, stopniem ich istotności oraz wskazaniem obszarów, które powinny zostać objęte systemem compliance. Raport zawiera ponadto rekomendacje i zalecenia odnośnie dalszego trybu postępowania w celu zachowania zgodności.

Napisz

do nas