Czym jest

Compliance

Budowa systemu

zarządzania zgodnością

Ryzyka

i odpowiedzialność

Legislacja

prawna

Czym jest

Compliance

Dynamika zmian regulacji prawnych i podatkowych generuje coraz większe ryzyko wystąpienia niezgodności działań podejmowanych przez przedsiębiorców z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również z praktykami rynkowymi.

Dodatkowo, wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne regulacje zmierzające do rozszerzenia odpowiedzialności przedsiębiorców. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na flagowe projekty ustaw, tj. ustawę o jawności życia publicznego oraz ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Oba te akty prawne, przewidują bardzo rozbudowany system represji, którym mogą podlegać przedsiębiorcy oraz które mają niejako zmusić przedsiębiorców do wdrożenia odpowiednich procedur compliance.

Compliance w ujęciu biznesowym oznacza zapewnienie zgodności działań biznesowych w ujęciu wewnętrznym (w ramach organizacji) oraz zewnętrznym (w relacjach z kontrahentami, organami władzy publicznej i innymi podmiotami) z przepisami prawa i innymi normami obowiązującymi daną organizację.

Takie rozumienie compliance determinuje konieczność podjęcia określonych działań mających na celu zbudowanie kompleksowego systemu norm i procedur.

System zarządzania zgodnością pełni funkcję prewencyjną, tj. pozwala na ograniczenie ryzyka powstania ewentualnych nieprawidłowości i ryzyko odpowiedzialności osób odpowiedzialnych w organizacjach.

Budowa systemu

zarządzania zgodnością

Stworzenie prawidłowego systemu compliance stanowi duże wyzwanie zarówno dla kadry zarządzającej, jak i dla wszystkich pracowników, albowiem wiąże się zawsze z dokładną weryfikacją i oceną istniejących zasad oraz niekiedy ich gruntowną zmianą lub zbudowaniem od podstaw.

Budowa systemu zgodności zawsze musi rozpocząć się od kompleksowego audytu. Kolejnym krokiem jest ocena i szacowanie ryzyk. Po dokonaniu oceny ryzyk należy przejść do wprowadzenia szczegółowych procedur obejmujących kluczowe obszary ryzyka.

Ostatnie dwa elementy systemu to po pierwsze kontrola i stały nadzór nad przestrzeganiem zasad oraz po drugie, cykliczne szkolenia pracowników. Oba te elementy mają zapewnić prawidłową realizację zasad compliance i prowadzić do ograniczenia odpowiedzialności kadry zarządzającej.

Ryzyka

i odpowiedzialność

Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów oraz norm rynkowych może obejmować wiele zakresów (od odpowiedzialności karnej przez administracyjną, aż po odpowiedzialność stricte finansową).

Dodatkowo, za naruszenia może być odpowiedzialny sam podmiot (np. spółka), jak również odpowiedzialność taką mogą ponosić osoby fizyczne, w tym w szczególności osoby zarządzające jednostką.

Legislacja

prawna

Podstawowe akty prawne obejmujące kwestie związane z compliance

Napisz

do nas