Procedury

Compliance

System compliance to przede wszystkim zbiór usystematyzowanych i spójnych zasad i procedur obejmujących poszczególne aspekty działania danej jednostki.

W ramach naszych usług proponujemy wprowadzenie kompleksowych procedur, poczynając od procedur zarządczych, które mają służyć nadzorowi i kontroli systemu poprzez procedury wewnętrzne, obejmujące podstawowe zasady podziału kompetencji i odpowiedzialności aż po procedury zewnętrzne obejmujące w szczególności zasady postępowania z kontrahentami oraz organami władzy publicznej.

Dodatkowo, system compliance może obejmować szczegółowe procedury zarówno w aspekcie podatkowym, prawnym, jak i branżowym, które są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta.

poznaj nasze usługi

Procedury dla

kadry zarządzającej

Podstawowym obowiązkiem spółek, a zarazem jedyną możliwością ewentualnego uchylenia się od odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych będzie wykazanie należytej staranności w zarządzaniu i prowadzeniu spółki.

Procedury dla kadry zarządzającej mają na celu określenie podstawowych zasad w zakresie wprowadzenia, nadzoru i kontroli systemu compliance z poziomu zarządczego.

W ramach procedur dla kadry zarządzającej, Kancelaria proponuje wprowadzenie szeregu zasad,  które pozwolą na  prawidłową ocenę i szacowanie ryzyka niezachowania zgodności oraz realizację compliance z punktu widzenia władz jednostki.

Ważnym elementem procedur jest określenie wytycznych związanych z podziałem kompetencji i zadań w zakresie zarządczym, co prowadzi do ograniczenia odpowiedzialności kadry zarządzającej za niezachowanie zgodności.

Compliance

wewnętrzny

Compliance wewnętrzny to zbiór procedur w zakresie wewnętrznej organizacji podmiotu, obejmujący przede wszystkim wskazanie i opis podziału kompetencji i odpowiedzialności w ramach danej jednostki.

W ramach procedur wewnętrznych, Kancelaria wdraża rozwiązania dotyczące sygnalistów, w tym w szczególności procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających(whistleblowing), wewnętrznej kontroli nad przestrzeganiem compliance (compliance oficer) oraz systemów cyklicznych szkoleń.

Dodatkowym elementem compliance wewnętrznego jest wsparcie naszych ekspertów w sytuacjach kryzysowych (crisismanagement), obejmujące zarówno opracowanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej jak i bezpośredni udział w rozwiązaniu takiej sytuacji.

Compliance

zewnętrzny

Compliance zewnętrzny obejmuje szereg procedur związanych z zachowaniem zgodności w ramach relacji z podmiotami trzecimi.

W tym zakresie, usługi Kancelarii obejmują przede wszystkim procedury dotyczące zasad współpracy z kontrahentami oraz ich weryfikacji, jak również procedury dotyczące postępowania z organami władzy publicznej (dawnraid).

Ważnym elementem procedur compliance zewnętrznego są procedury antykorupcyjne, mające na celu ograniczenie ryzyk związanych z ewentualną działalnością korupcyjną osób działających w imieniu przedsiębiorcy.

Dodatkowym aspektem w wymiarze wewnętrznym jest kodeks dobrych praktyk, obejmujący wskazanie podstawowych norm postępowania w ramach prowadzonej działalności, zgodnie z przyjętymi standardami rynkowymi i branżowymi.

Compliance

prawny

W ramach compliance prawnego, Kancelaria wdraża procedury dotyczące w szczególności prawa pracy, tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych oraz ładu korporacyjnego.

Ponadto, nasze usługi w tym zakresie obejmują kompleksowe rozwiązania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz związane z tzw. ładem korporacyjnym.

Mając na uwadze indywidualne potrzeby naszych Klientów, wdrażane procedury compliance prawnego, mogą obejmować również inne obszary potencjalnych ryzyk wynikające np. z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa antymonopolowego, czy też ochrony środowiska.

Compliance

podatkowy

Podstawową usługą compliance podatkowego są audyty podatkowe, mające na celu weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz wskazanie ewentualnych ryzyk i nieprawidłowości.

Compliance podatkowy to również aspekty związane z cenami transferowymi. W tym wymiarze, Kancelaria świadczy usługi obejmujące zarówno sporządzanie dokumentacji i analiz benchmarkigowych, jak i wsparcie w zakresie kalkulacji cen, tworzenia polityk cen transferowych oraz przygotowywania tzw. defensefile.

Dodatkowo, nasze usługi obejmują wdrażanie procedur dotyczących tzw. należytej staranności oraz weryfikacji kontrahentów na potrzeby VAT oraz uzyskiwanie dla naszych Klientów interpretacji indywidualnych, opinii zabezpieczających oraz porozumień cenowych (APA).

Mając na uwadze indywidualne potrzeby naszych Klientów, w ramach procedur podatkowych wdrażamy również szczegółowe procedury, obejmujące poszczególne aspekty prowadzonej działalności. Procedury w tym zakresie mogą dotyczyć m.in. podatku u źródła, wykorzystywania samochodów, czy też rozliczania działań marketingowych.

Compliance

branżowy

Compliance branżowy pozwala na zbudowanie systemu zarządzania zgodnością zgodnie ze specyfiką działalności danej branży.

Kancelaria przygotowała w tym zakresie specjalną ofertę, w ramach której procedury compliancesą „szyte na miarę” dla konkretnego Klienta z uwzględnieniem branży i otoczenia gospodarczego, w którym prowadzi działalność.

W tym aspekcie, eksperci Kancelarii dysponują bogatym doświadczeniem w szczególności w zakresie wdrażania procedur w branży budowlanej i deweloperskiej, IT, medialnej, farmaceutycznej oraz produkcyjnej.

Napisz

do nas