Odpowiedzialność

podmiotów zbiorowych

Rozwiązania przyjęte w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zmierzają do zwiększenia efektywności i narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Główne założenia projektu nowej ustawy przewidują, że:

  • podmioty zbiorowe (np. spółki) będą ponosiły odpowiedzialność za czyny zabronione wynikające z działania lub zaniechania ich organów lub członków organów
  • podmioty zbiorowe będą odpowiadać również za czyny zabronione popełnione m.in. przez swoich pracowników, inne osoby działające w ich imieniu lub w ich interesie oraz kontrahentów lub podwykonawców – jeżeli osiągnęły z tego tytułu choćby pośrednio korzyść majątkową
  • nie ma wymogu, aby odpowiedzialność podmiotu zbiorowego była uzależniona od uprzedniego skazania osoby działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu. Co więcej, postępowania wobec osoby fizycznej i podmiotu zbiorowego mogą toczyć się równolegle

  • podmioty zbiorowe będą miały obowiązek wprowadzenia systemu zgłaszania nadużyć i ochrony tzw. sygnalistów (whistleblowing)
  • na podmioty zbiorowe będą mogły zostać nałożone kary pieniężne (nawet do 60 mln PLN) oraz kary w postaci rozwiązania podmiotu zbiorowego

Ustawa zawiera również szeroki katalog środków karnych, obejmujących m.in. przepadek korzyści majątkowych, zakaz promocji i reklamy, zakaz prowadzenia danego rodzaju działalności, zakaz korzystania z dotacji i subwencji oraz zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ustawa ma stanowić podstawę dla przedsiębiorców do wprowadzenia stałych reguł, a nawet całych programów compliance, czyli zgodności działania firmy z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W ramach oferowanych usług przeprowadzamy audyty analizujące ryzyko odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy oraz badamy efektywność obowiązujących w firmach procesów i procedur w kontekście zapobiegania nadużyciom. Weryfikujemy, tworzymy oraz wdrażamy procedury wewnętrzne zapewniające zgodność działań przedsiębiorcy z wymogami ustawy. Tworzymy systemy zabezpieczające firmy przed negatywnymi skutkami przestępstw wymienionych w ustawie i ponoszeniem odpowiedzialności karnej. Zapewniamy wsparcie w zakresie tworzenia i wdrażania systemu whistelblowing (procedury w zakresie sygnalistów i anonimowego zgłaszania nieprawidłowości).

poznaj nasze usługi

Audyt

Compliance

Procedury

Compliance

Szkolenia

Compliance

Officer

Compliance

Napisz

do nas