Raportowanie informacji o schematach podatkowych (MDR) – cz. II

1. Podmioty zobowiązane do przekazania informacji

Obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych może dotyczyć trzech kategorii podmiotów:
1. promotora,
2. korzystającego,
3. wspomagającego.

Obowiązki informacyjne w MDR mogą ciążyć na wskazanych podmiotach bez względu to, czy ich miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Polski, terytorium państw UE, czy terytorium państw trzecich.

Obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym obejmuje wszystkich, którzy dokonują czynności wskazanych w przepisach. Nie jest to tylko obowiązek nakładany na określone grupy zawodowe. Obowiązek może obejmować również osoby nie wykonujące żadnego zawodu regulowanego (np. księgowych) lub podmioty, które dokonują czynności wskazanych w przepisach MDR.

PROMOTOR
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom. Promotorem może być także inna osoba wykonująca czynności pozostające w zakresie działania tych osób lub posiadająca podobne kwalifikacje.

Podmiot pełni role promotora, jeśli w zakresie wykonywanych czynności:

1. opracowuje uzgodnienie,

2. oferuje uzgodnienie,

3. udostępnia opracowane uzgodnienie,

4. wdraża opracowane uzgodnienie, lub

5. zarządza wdrażaniem uzgodnienia.

 

KORZYSTAJĄCY
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej:

1. której udostępniane jest uzgodnienie,

2. u której wdrażane jest uzgodnienie,

3. która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia,

4. która dokonała czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia.

 

WSPOMAGAJĄCY

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa a także ich pracownik, która udziela, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

 

2. Kiedy przekazać informację

 

PROMOTOR

Promotor raportuje schemat standaryzowany (niestandaryzowany w przypadku zwolnienia z tajemnicy zawodowej) do Szefa KAS.
Informuje Korzystającego lub Wspomagającego o NSP schematu podatkowego.

Promotor raportuje w terminie 30 dni od dnia następującego po:
❖ udostępnieniu,

❖ przygotowaniu do wdrożenia,

❖ od dnia dokonania pierwszej czynności wdrożenia(w zależności, które zdarzenie jest pierwsze)
WAŻNE: termin 6 m-cy od dnia wejście w życie przepisów dla schematów transgranicznych wdrożonych po 25 czerwca 2018 r./dla schematów krajowych wdrożonych po 1 listopada 2018 r.

 

KORZYSTAJĄCY

Korzystający raportuje schemat podatkowy, gdy:
❖ Brak Promotora,

❖ Promotor nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

❖ Promotor nie poinformował o NSP

Korzystający raportuje w terminie 30 dni od dnia następującego po:
❖ udostępnieniu,

❖ przygotowaniu do wdrożenia,

❖ od dnia dokonania pierwszej czynności wdrożenia
(w zależności, które zdarzenie jest pierwsze)

WAŻNE: termin 9 m-cy od dnia wejście w życie przepisów dla schematów transgranicznych wdrożonych po 25 czerwca 2018 r./dla schematów krajowych wdrożonych po 1 listopada 2018 r. o ile Promotor nie poinformował o schemacie.

 

WSPOMAGAJĄCY

Wspomagający raportuje, gdy powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy oraz nie otrzymał NSP.
Wspomagający nie później niż w terminie 5 dni roboczych:
❖ Wnosi do Promotora lub Korzystającego o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego oraz

❖ Zawiadamia Szefa KAS o wątpliwej sytuacji
Brak uzyskania NSP (w przypadku schematów podatkowych) = przekazanie schematu do Szefa KAS w terminie 30 od dnia następującego po udostępnieniu, przygotowaniu do wdrożenia, od dnia dokonania pierwszej czynności wdrożenia (w zależności, które zdarzenie jest pierwsze).

 

3. Co powinna zawierać informacja

Informacja o schemacie podatkowym zawiera:
1. dane identyfikujące przekazującego informację oraz korzystającego,
2. podstawę prawną przekazywania informacji o schematach, przesłanki dotyczące uznania uzgodnienia za schemat podatkowy, wskazanie cechy rozpoznawczej oraz roli,
3. określenie czy informacja dotyczy schematu standaryzowanego czy schematu podatkowego transgranicznego,
4. streszczenie opisu uzgodnienia, nazwę uzgodnienia, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat podatkowy, bez ujawnienia danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego,
5. opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych czynności, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi,
6. wskazanie celów, których realizacji schemat podatkowy ma służyć,
7. przepisy prawa podatkowego znajdujące, zastosowanie w schemacie podatkowym,
8. szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym,
9. wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego schematu,
10. wskazanie etapu, na jakim znajduje się schemat, w szczególności informacji o terminach jego udostępniania lub wdrażania lub o dacie czynności w ramach uzgodnienia,
11. wskazanie danych identyfikujących, o których mowa w pkt 1, dla podmiotów uczestniczących, mających uczestniczyć w schemacie lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy,
12. wskazanie innych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym,
13. adres elektroniczny, na który ma zostać doręczone potwierdzenie nadania NSP.

 

Jeśli chcesz pobrać pełną treść broszury kliknij tutaj.

Anna Kubicz
Anna Kubicz
anna.kubicz@ltca.pl

Doradca podatkowy, Partner LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania systemów compliance, restrukturyzacji biznesowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Anna Kubicz jest doświadczonym wykładowcą na szkoleniach i kursach prawnych i podatkowych w szczególności z zakresu cen transferowych oraz compliance. Dodatkowo, regularnie publikuje w prasie branżowej oraz na portalach poświęconych tematyce podatków.