Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – nowe zasady i nowe obowiązki

Analiza nowego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych prowadzi do wniosku, że firmy które nie mają wdrożonych procedur compiance czeka sporo pracy! Firmy które chcą uniknąć odpowiedzialności będą musiały wdrożyć odpowiednie procedury organizacyjne oraz nadzorować ich przestrzeganie. Dodatkowo, zasadne będzie powołanie odpowiedniej wewnętrznej komórki organizacyjnej nadzorującej przestrzeganie zasad oraz periodyczne audyty zewnętrzne.

W myśl projektu, do odpowiedzialności może zostać pociągnięta firma, jeśli do czynu zabronionego doszło w następstwie nieprawidłowości w organizacji działalności podmiotu zbiorowego, która ułatwiła lub umożliwiła popełnienie czynu zabronionego, chociaż inna organizacja działalności mogła zapobiec popełnieniu tego czynowi.

Nieprawidłowości mogą polegać w szczególności na tym, że:

  1. nie zostały określone zasady postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego lub skutków niezachowania reguł ostrożności;
  2. nie został określony zakres odpowiedzialności organów podmiotu zbiorowego, innych jego komórek organizacyjnych, jego pracowników lub osób uprawnionych do działania w jego imieniu lub interesie;
  3. nie została określona osoba lub komórka organizacyjna, nadzorująca przestrzeganie przepisów i zasad regulujących działalność podmiotu,
  4. organ podmiotu zbiorowego lub osoba fizyczna uprawniona do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru, w związku z jej działaniem w interesie lub na rzecz tego podmiotu, wiedziała o nieprawidłowości w organizacji, która ułatwiła lub umożliwiła popełnienie czynu zabronionego.

Projekt zakłada możliwość uniknięcia odpowiedzialności, jeśli co najmniej raz na dwa lata, był poddawany procedurze weryfikacji przez firmę audytorską pod względem wewnętrznych procedur zapewniających zgodność działalności podmiotu zbiorowego z prawem i oceny ryzyka popełnienia czynu zabronionego w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością oraz w jego strukturze został wskazany organ podmiotu zbiorowego nadzorujący przestrzeganie zasad i przepisów regulujących działalność podmiotu.

Grzegorz Niebudek
Grzegorz Niebudek
grzegorz.niebudek@ltca.pl

Adwokat i Doradca podatkowy, Parter Zarządzający LTCA odpowiedzialny za Dział Doradztwa Podatkowego i Postępowań.Ekspert i praktyk z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance i procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zapewniając wsparcie dla największych krajowych i zagranicznych spółek w zakresie doradztwa i planowania podatkowego oraz obsługi prawnej. Główne obszary doradztwa Grzegorza Niebudka to podatki dochodowe (CIT i PIT), podatek VAT, compliance oraz reprezentacja w postępowaniach podatkowych i sądowych. Doświadczony wykładowca na ponad 600 szkoleiach (ponad 3600 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatków dochodowych, procedury podatkowej, cen transferowych, compliance oraz zmian w podatkach.